המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

"חינוך לחיים בחברה" בית ספר "בארי" נתניה

מצגות קשורות


מצגת בנושא: ""חינוך לחיים בחברה" בית ספר "בארי" נתניה"— תמליל מצגת:

1 "חינוך לחיים בחברה" בית ספר "בארי" נתניה
ארגון חברת הילדים בביה"ס היסודי ביה"ס הוא דגם מוקטן של החברה, לכן אנו יכולים לארגן את החיים החברתיים בביה"ס כמדינה – זוטא. כשם שאוכלוסית מדינה בוחרת את מוסדותיה- כנסת וממשלה, כך יכול הדבר להיעשות בבית הספר. הפעילות החברתית בביה"ס היא צורך והנאה כאחת, לכן, אנו שואפים להרחיב את מעגל התלמידים הפעילים ולאפשר להם השתתפות ומעורבות בנעשה בו. (מתוך חברת הילדים בבי"ס היסודי)

2 תחומי פעילות "חברת הילדים"
בישוב "חברת הילדים" בכיתה בבית הספר בקהילה

3 הגדרת מושגים בחברת הילדים
"חברת ילדים" בית ספרית-מסגרת חברתית ערכית לפעילות כל באי בית הספר תוך התמקדות בתלמידים. בחברת הילדים אנו מדגישים את מימדי החינוך הבלתי פורמאלי מתוך שאיפה לחנך את התלמיד לחיות בחברה, להיות אדם מודע לחוזקות שלו ולחולשות שלו ולהיות שותף לחיי החברה בכיתה, בבית הספר ובקהילה.

4 מימדי החינוך הבלתי פורמלי ב"חברת הילדים"
עיקרון הבחירה: הזכות לבחור ולהיבחר, שיוויון הזדמנויות - מתן אפשרות להתמודדות ולהתנסות בלקיחת תפקיד כחלק מהלמידה ומהמחויבות החברתית.. הגדלת האפשריות עבור התלמיד ,להיות פעיל - טיפוח התמודדות פעילה ושוטפת בתיכנון, בביצוע, במשוב- מביאה לתחושת שייכות וליתר מחויבות ואחריות כלפי החברה והמסגרת ( כתה, בית ספר, קהילה). מתן הזדמנות לכל תלמיד להתבטא ולקחת חלק בחברת התלמידים בבית הספר ברמות שונות של תפקוד ושיתוף פעולה.

5 מימדי החינוך הבלתי הפורמלי ב"חברת הילדים"
רב גיליות – השהייה וההתנסות המשותפת היא חוויה בפני עצמה ומביאה לשמיעת דעות שונות ולהתייחסות אליהן, מכינה לעבודת צוות ולצמיחת מנהיגות, מזמנת לתלמידים התנסות במצבים בהם יש צורך בסובלנות ובכבוד כלפי מי שאינו בן גילם או במעמדם. יוזמה, אוטונומיה של הפרט- מביאה לחיזוק הערך העצמי של הפרט והקבוצה, מחוללת מעורבות וסיפוק צרכים ייחודיים, מביאה לפרספקטיבה מציאותית של דרכים יעילות לתועלת הפרט והחברה. מיגוון אסטרטגיות הנירכשות באמצעות נטילת יוזמה בתוך המרחב המוגן הבית ספרי מביאות לצמיחה חברתית אישית.

6 מימדי החינוך הבלתי פורמלי ב"חברת הילדים"
דיאלוג בין השותפים – תקשורת פתוחה בין עולם המבוגרים ועולם הילדים היא אודות ההוויה והקיום ואודות היישום היומיומי. האמונה שניתן להבטיח שותפות חינוכית בבית הספר במסגרות קבועות ומשתנות – היא לב העניין. משוב, הערכה, ביקורת- מהווים בסיס לשינוי ולהסקת מסקנות אופרטיביות. חשוב שלא תהיה פגיעה במעמדו ובדימויו של התלמיד ושהפעילות לא תהיה מלווה בתופעות שליליות

7 מימדים חינוכיים ב"חברת הילדים""
מימדי השתייכות- השתתפות, מנהיגות, אחריות, הדדיות- מהווים בסיס לאוירה טובה ולאקלים לימודי- חברתי חיובי, להרגשת מעורבות ואיכפתיות, לשביעות רצון ולהתנהגות תרבותית. נוהלים ברורים- סדר, ארגון, משאבים, זמן, בעלי תפקידים- הם המייצבים נורמות של התנהגות ומהווים תשתית לביטוי אישי וקבוצתי. תפקיד המבוגר. מנהל, מורה, רכז, הורה – תלמיד יטפח עמדה חיובית כלפי המערכת כל זמן שהסביבה המבוגרת תיקח חלק פעיל בנתינת מקום הולם והגון ובעל שאר רוח.

8 מטרות "חברת הילדים"בית ספר "בארי" נתניה
לטפח חברת תלמידים פעילה ויוזמת בבית הספר ולעודד את תלמידי בית הספר לקחת חלק בעשייה הבית ספרית, ליזום ולפעול במסגרת הכיתה , בית הספר והקהילה . ליצור ערוצי תקשורת כדי לחזק את הקשר בין בוחרים לנבחרים בבית הספר ולעודד בכך מעורבות ואחריות של כל תלמידי בית הספר בפעילות הנערכת בו. לקדם יוזמות אישיות ומיזמים פרטיים בקרב "חברת הילדים".

9 מועצת תלמידים וועדות בית ספריות
מועצת תלמידים – גוף המורכב מנציגי כל הכתות ומייצג את תלמידי בית הספר,יוזם ופועל למענם ולמען כל באי בית הספר. מנחה רכזת הח"ח ועדה בית ספרית- גוף הפועל בנושא מסויים ומורכב מתלמידים המוכשרים לנושא (ספורט, אור-קולי, ועוד) מנחות מורות המתמחות בנושא או מורות שלקחו על עצמן את התפקיד.

10 חברת הילדים הכתתית וועדות הכיתה
"חברת ילדים" כתתית – כמו בחברת הילדים הבית ספרית, השאיפה שלכל אחד יהיה תפקיד. ושכל אחד יתנסה בפעילות חברתית. ועדה כתתית – מספר תלמידים שאחראים על נושא מסויים בכיתה. יוזמים ופועלים לקידומו. תפקיד המורה – להנחות את פעילות הועדות לפתור קשיים, לעקוב אחרי ההתקדמות.

11 איך עושים את זה?


הורד את "ppt ""חינוך לחיים בחברה" בית ספר "בארי" נתניה

מצגות קשורות


מודעות Google