המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

תוכנית עבודה מ.ת.י. כ"ס שנת הלימודים תשס"ה מפקחת: גב' רונית וייס

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "תוכנית עבודה מ.ת.י. כ"ס שנת הלימודים תשס"ה מפקחת: גב' רונית וייס"— תמליל מצגת:

1 תוכנית עבודה מ.ת.י. כ"ס שנת הלימודים תשס"ה מפקחת: גב' רונית וייס
מנהלת: דר' ליאורה לב

2 צוות היגוי עירוני הערכת הישגים מדדים להצלחה כ"א לוח זמנים דרכי עבודה
הנושא היישום באמצעות סיכום התהליכים אמצעים: דיאלוג עם הגורמים השותפים שאלונים הערכה מסכמת של הועדה בסיום שנה מיפוי צרכים הגדרת מטרות חדשות יישום המדיניות המטרות שנקבעו נציגי פיקוח נציגי רשות מנהלת מ.ת.י תחילת שנה סיום שנה מפגש צוות בין מקצועי: העלאת דילמות קביעת מדיניות קביעת מטרות פתרון בעיות ועדה יישובית

3 הגיל הרך הערכת הישגים מדדים להצלחה כ"א לוח זמנים דרכי עבודה הנושא
קביעת מדיניות חדשה. הגדרת האמצעים שייושמו בשנת הלימודים תשס"ו לצורך הובלת השינוי קביעת קריטריונים ברורים ואחידים ל: פרופיל התלמיד בכל אחת מהמסגרות המשלבות משאבים שיינתנו לתלמיד הגדרה מחדש של תפיסת תפקיד גננת השיח: מהות התפקיד דרכי עבודה מוגדרות נציגי הפיקוח הרגיל והמיוחד מנהלת מדור גני ילדים ברשות פסיכולוגים אחראים על התחום אחת לחודשיים מפגשי צוות בין מקצועי: הערכת הנעשה בתוכנית השילוב בגנים באמצעות תצפית, ניתוח התצפית, בחינת הקשיים והגדרת מטרות לשינוי. בניית קבוצות עבודה שעוסקות בקביעת מדיניות חדשה, הגדרת אמצעים להובלת תהליך השינוי הערכת דרכי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל באמצעות: גן משולב גני "גשר" גנים רגילים מרכז טיפולי

4 הגיל הרך הערכת הישגים מדדים להצלחה כ"א לוח זמנים דרכי עבודה הנושא
באמצעות: הערכה מעצבת הערכה מסכמת של הישגי התלמידים שיפור הישגי התלמידים המשולבים שיפור משמעותי של הישגי התלמידים הנתמכים במסגרת תוכנית השילוב: ביחס לעצמם ביחס לנורמת הגיל מקצועיות שיתוף הורים הקשבה לצרכים מתן מענה לצרכים רכזת שילוב מ.ת.י. יועצת – חינוך רגיל פסיכולוגית אחראית שפ"ח מנהלת מ.ת.י. (בחלק מהמפגשים) פיקוח נציג מ.ת.י. נציג רשות פסיכולוג אחת לשבועיים ספטמבר לפי צורך מרץ עבודת צוות בין מקצועי העוסק בבניית מערך התמיכה בתוכנית השילוב בגנים: מיפוי התלמידים הגדרת צרכיהם הגדרת המשאבים שיקבלו הגדרת המסגרת בה יקבלו תמיכה הערכת התמיכה שקיבלו העלאת בעיות ופתרונן בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל תוכנית השילוב של תלמידים בגני הילדים ועדות סטטוטוריות

5 הגיל הרך הערכת הישגים מדדים להצלחה לוח זמנים כוח אדם דרכי עבודה הנושא
הגיל הרך הערכת הישגים מדדים להצלחה לוח זמנים כוח אדם דרכי עבודה הנושא ישיבות סיכום ומשוב הצגת הראציונאל לגננות ושיתופן בהערכה ובקבלת ההחלטות לגבי תהליך השינוי תיעוד המשקף את התהליך ההתפתחותי בין המפגשים בניית ראציונאל לתפיסת תפקיד חדשה בניית דרכים להכשרת הגננות למודל החדש לקראת השנה הבאה פעמיים בשנה במהלך השנה – 6 פעמים בשנה פיקוח נציגת רשות מנהלת מ.ת.י. רכזת/מדריכה תת ועדה לגיל הרך תצפית דיון לגבי העלאת קשיים והטמעת המדיניות ישיבות צוות – תת ועדה תצפית על המתרחש בשדה, ניתוח הממצאים פתרון בעיות ביקורים במסגרות החינוך – שילוב וגנים טיפוליים הובלת תהליך שינוי בתפיסת תפקיד הגננת המשלבת והמשתלבת

6 בתי ספר יסודיים הערכת הישגים מדדים להצלחה כ"א לוח זמנים דרכי עבודה
הנושא באמצעות: תצפית דיון הערכה מעצבת הערכה מסכמת בניית מטרות חדשות ליישום באמצעות משוב של מסגרות החינוך באמצעות שאלון הערכה יישום מדיניות השילוב בהתאם למדיניות המשרד על ידי בתי הספר בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל העצמת מקצועיות מורי השילוב, מחנכים וצוותי ניהול של מסגרות החינוך בידע מקצועי לגבי דרכי טיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הערכת מודל עבודה טריאדי זה באמצעות שאלון נציגי פיקוח מנהלת המדור ברשות נציגי שפ"ח מנהלת מ.ת.י. רכזת שילוב מ.ת.י. רכזת שילוב _ " _ שלוש פעמים בשנה במהלך השנה עבודת צוות בינמקצועי שמעריך את הנעשה. ביקורים בבתי ספר: כניסה לחדרי מורים – קיום סדנאות בנושא בניית תח"י משותף הדרכת צוותי ניהול הדרכת מורים בעקבות אבחון הדרכת מורים בעקבות תצפית לימודית על תלמיד הדרכת מחנכת/מורת שילוב/סייעת תוכנית השילוב בבתי הספר היסודיים : בהערכת יישום תוכנית השילוב: ועדות סטטוטוריות וועדת סייעות מודלים של שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (PDD ועוד) אבחון דידקטי תח"י – מורת שילוב ומחנכת מודל עבודה: מחנכת-מורת שילוב- סייעת

7 חטיבות ביניים הערכת הישגים מדדים להצלחה כ"א לוח זמנים דרכי עבודה הנושא
באמצעות: תצפית דיון הערכה מעצבת הערכה מסכמת בניית מטרות חדשות ליישום באמצעות משוב של מסגרות החינוך יישום מדיניות השילוב בהתאם למדיניות המשרד על ידי בתי הספר בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל העצמת מקצועיות מורי השילוב, מחנכים וצוותי ניהול של מסגרות החינוך בידע מקצועי לגבי דרכי טיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הערכת מודל עבודה טריאדי זה באמצעות שאלון נציגי פיקוח מנהלת המדור ברשות נציגי שפ"ח מנהלת מ.ת.י. רכזת שילוב מ.ת.י. _ " _ _ " _ + פיקוח שלוש פעמים בשנה במהלך השנה _ " _ עבודת צוות בינמקצועי שמעריך את הנעשה. ביקורים בבתי ספר: כניסה לחדרי מורים – קיום סדנאות בנושא בניית תח"י משותף הדרכת צוותי ניהול הדרכת מורים בעקבות אבחון הדרכת מורים בעקבות תצפית לימודית על תלמיד הדרכת מחנכת/מורת שילוב/סייעת תמיכה בהובלת יוזמות של בתיה"ס תוכנית השילוב בחטיבות הביניים : הערכת יישום תוכנית השילוב: ועדות סטטוטוריות וועדת סייעות מודלים של שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (PDD ועוד) אבחון דידקטי תח"י – מורת שילוב ומחנכת מודל עבודה: מחנכת-מורת שילוב- סייעת

8 ליווי יוזמות חינוכיות בחט"ב
הערכת הישגים מדדים להערכה כח אדם לוח זמנים דרכי עבודה הנושא באמצעות הערכה מעצבת של המודל באמצעות הצגת המודל/ דיון לגביו בפני כל החט"ב, הפיקוח ונציגי הרשות יישום המודל במרכז הלמידה כיתה קטנה הגדלת מספר הכיתות הרגילות במסגרת תהליך ההפנמה והיישום מדריכה צוות מורות שילוב מחנכת כיתה קטנה מחנכות רגילות במהלך השנה הדרכת צוות המורים, מודלינג, שיתוף בקבלת החלטות הקניית דרכי עבודה חדשות שינוי ובנייה מחדש של סביבה לימודית מותאמת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחדר תמיכה "לב אלון" ובכיתה הרגילה/המיוחדת (אלון) יישום דרכי העבודה הנלמדות והידע הנרכז באורח החיים של השילוב בחטיבות הביניים פיקוח, נציגי רשות, יועצות, מורות שילוב מנהלת מ.ת.י. אחת ל- ששה שבועות הגדרת הקשיים הגדרת הפתרון באמצעות המודל ניתוח מקרים הצגת הנעשה בחט"ב בנושא זה על ידי כל חט"ב יצירת קהיליית לומדים בנושא של בניית תוכנית לימודים יחידנית מותאמת לתלמידים - "מאבחון לתח"י)

9 ליווי יוזמות חינוכיות בחטיבות הביניים
הערכת הישגים מדדים להערכה כח אדם לוח זמנים דרכי עבודה הנושא באמצעות הערכה מעצבת של המודל באמצעות הצגת המודל/ דיון לגביו בפני כל החט"ב, הפיקוח ונציגי הרשות שיפור עבודת הצוות הבינמקצועי שיפור הישגי הלומדים ואיכות חייהם במסגרת הלימודית מנהלת, צוות בי"ס מנהלת מ.ת.י. רכזת שילוב פיקוח במהלך השנה שיח מורים בין מקצועי בניית מודל עבודה שיש בו שפה אחידה למורים מקצועיים לגבי התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (שזר) העצמת תפקיד מורת השילוב שיתוף פעולה בינה ובין מורים מקצועיות באמצעות עבודת צוות שיפור הישגי התל' מורות שילוב יועצות פסיכולוגית עבודת צוות של מורות השילוב – העלאת קשיים ופתרונם באמצעות המודל בהקשר של תפיסת התפקיד בניית מודל עבודה המשקף את תפיסת תפקיד מורת השילוב כמנהיגה ומובילת תהליכים בשכבה עליה היא אחראית (בר-לב)

10 הדרכה הערכת הישגים מדדים להצלחה לוח זמנים כח אדם דרכי עבודה הנושא
משוב על המדדים להצלחה בניית תח"י/תל"א/תט"י תל"כ, תלג"ן, תלב"ס פיתוח וכתיבת תוכניות לימודים ייחודיות, בניית מודלים ייחודייים לשילוב תלמידים יישום והערכה העצמת ידע מקצועי העצמת עבודת צוות שיפור הישגי הלומדים במהלך השנה מורות וגננות בשילוב ובמסגרות מיוחדות צוות פ"ר מטפלים מחנכות/גננות רגילות צוות בין מקצועי – מסגרות חינוך פרטנית מול תלמיד במסגרות החינוך במסגרת יצירת קבוצות הדרכה תחום מקצועי במסגרת עבודת צוות במסגרות החינוך הדרכת מורים /גננות הדרכת פ"ר הדרכת מטפלים

11 הערכת הישגים מדדים להצלחה לוח זמנים כח אדם דרכי עבודה הנושא הערכה מסכמת של ההישגי היעדים שנקבעו. השתלמות המדריכה בניית תפיסת תפקיד חדשה יישום המטרות שהוגדרו הרחבת תרבות ההוראה בתחום החשבון בכל התחומים הקשורים בחינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במהלך השנה מורות/גננות חינוך מיוחד (גנים טיפוליים, גני גשר ושיח, מורות משלבות, מחנכות כיתות קטנות ובי"ס מיוחד) איתור מורות/גננות העוסקות בנושא המתמטיקה בשדה החינוך המיוחד מיפוי הצרכים בשדה הגדרת מטרות להדרכה קשר עם מדריך ארצי בניית מערך הדרכה עירוני במקצוע המתמטיקה

12 מרכז טיפולי הערכת הישגים מדדים להצלחה כ"א לוח זמנים דרכי עבודה הנושא
משאבים מול מספר מטופלים משאבים מול מספר מטופלים/ התמקצעות ייחודית הערכת הישגי התלמידים באמצעות הערכה מעצבת במחצית הערכה מסכמת בסיום שנה _ " _ איגום משאבים במתן הטיפולים אפקטיביות במתן טיפולים ייחודיים לאוכלוסיות מיוחדות שיפור הישגי הלומדים שיתוף פעולה בין המטפלים ומסגרות החינוך רכזת מרכז טיפולי,רכזת שילוב, מנהלת מ.ת.י. ומטפלים מטפלים רכזת מרכז טיפולי מאי – יוני מחצית השנייה של חודש יוני עד סוף נוב' ינואר – פברואר סוף שנה קשר עם מסגרות החינוך בעקבות ועדות סטטוטוריות יצירת קשר עם הורים התאמת המטפל לצרכי התלמיד התאמת הקבוצה לצרכי התלמיד בעקבות תצפית, אבחון, מסמכים, קשר עם מחנכת ישיבות הערכה מעצבת במסגרות החינוך הערכות – מיפוי צרכים ובניית מערך כ"א מול צרכי תלמידים בניית קבוצות טיפול בניית תח"י/תט"י הערכת התח"י/תט"י

13 תוכנית החופשות במסגרות החינוך המיוחד
הערכת הישגים מדדים להצלחה כ"א לוח זמנים דרכי עבודה הנושא שאלון הערכת חופשה למורות/גננות התאמת תוכנית החופשה לתוכנית הלימודים שנבחרה ולצרכי התלמידים התאמת תוכנית החופשה לתלמידים, לצוות והעצמת הישגי התלמידים במסגרת תוכנית לימודים והנאה משעות פנאי מנהלת מ.ת.י. רכזת חופשה מדריכה צוות מורות וגננות עם צוותי המורים והגננות לפני חופשת הקיץ/חופשת הפסח לפני החופשה בהתאם למסגרות השונות ישיבת צוות מורות וגננות לגבי הנושא שיהווה את תוכנית הלימודים בחופשה בניית מערך כ"א מתאים לתוכנית ולמשאבים הערכות לקראת הכנת החופשה הכנת החופשה

14 סייעות הערכת ההישגים מדדים להצלחה לוח זמנים כוח אדם דרכי עבודה הנושא
תיעוד והערכת המסמכים והתהליך תיעוד והערכת התכנים לצורך הפקת לקחים ובניית מטרות לשינוי הכנת תח"י/תל"א תוך התייחסות לעבודת הסייעת צמצום היקף מערך הסיוע הבית ספרי תוך הובלת התלמיד עד כמה שניתן לעצמאות מערך היסוע שותף בהכנת תח"י /תל"א מעצים ומשדרג עבודתו במהלך השנה מנהל המסגרת החינוכית מנהל מ.ת.י. מדריך/רכז מפגשי חשיפה לצוותים הבית ספריים וצווותי הגנים להגדרת התפקיד באמצעות חוזרי מנכ"ל ומחקרים עדכניים בנושא ניצתוח מקרים של התקדמות התלמידים עם סיוע תוך רפלקציה של אפקטיביות עבודת הסייעת שיתוף מערך הסיוע במפגשים הקשורים לתלמיד שקיבל זכאות הובלת תהליך למידה להגדרה מחודשת של תפקיד שירותי הסיוע במערך הגני והבית ספרי פיתוח מערכת שיקולים וקריטריונים לצורך ולתפקוד מערך הסיוע מיסוד דפוסי עבודה של מחנכת הכיתה ומערך הסיוע בתחומי הלימודי וההתנהגות

15 פיתוח צוותי הוראה וטיפול באמצעות הכשרה (השתלמויות)
הערכת הישגים מדדים להצלחה לוח זמנים כוח אדם דרכי עבודה הנושא הצגת תוצרים תיק פורטפוליו לתל' תיק פורטפוליו למורה תיק פורטפוליו למדריך הכנסת ההישגים המצופים לתל"א/תל"כ/תלג"ן/ תלב"ס יישום התוכניות בניית סביבה לימודית מותאמת במהלך השנה מורות/גננות צוות פ"ר במסגרות החינוך המיוחד גן – חט"ב בכ"ס השתלמות בת 56 ש"ש הדרכת מורים בשדה בנושא זה יצירת סביבה לימודים מותאמת חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים הצגת התהליך שבנו במסגרת יום "שיא" שינוי התפיסה וההתנהגות של המשתלמות בעבודתן הובלת התהליך במסגרת השכבה בה הן עובדות או בחדר מורים מורות שילוב מחנכות בתי ספר יסודיים בניית אקלים כיתה הצגת מקרה העצמת הידע ותחושת המסוגלות של המשתתפות להתמודדות מורות/גננות חינוך רגיל וחינוך מיוחד השתלמות בת 28 ש"ש מודל היוועצות התמודדות עם בעיות רגשיות קשות של תלמידים ובעיות התנהגות

16 גינון טיפולי במסגרת החווה החקלאית למסגרות החינוך המיוחד ותלמידי השילוב
הערכת ההשיגים מדדים להצלחה לוח זמנים כח אדם דרכי עבודה הנושא הערכה מסכמת הערכת הידע הנרכש ויישומו באמצעות הערכה מסכמת שיפור הישגי הלומדים בניית מטרות חדשות לשנה הבאה בניית מודל תקשורת אפקטיבי קיום 4 ישיבות משותפות של צוות מוביל תיעוד המשקף התפתחות התהליך העצמת התלמידים בתחום הרגשי העצמת המורים בתחום הידע בניית מודל עבודה אפקטיבי י יצירת תקשורת מירבית לגבי צרכי התלמידים לקראת תחילת השנה ובמהלכה במהלך השנה אחת לשבועיים במהלך השנה פיקוח, רשות, מ.ת.י. מומחים חיצוניים מדריכה בתחום הרגשי מורים ומדריכה צוות בית ספרי מחנכות של התלמידים המשתתפים בתוכנית ישיבות משותפות השתלמות הדרכה ישיבות צוות קשר ותקשורת עם מסגרות החינוך שמהן מגיעים התלמידים בניית ראציונאל בניית מערך מורים מקצועיים יישום המודל

17 ניהול כ"א הערכת הישגים מדדים להצלחה לו"ז כוח אדם דרכי עבודה הנושא
מידת ההסתגלות למסגרת מידת התרומה למסגרת הישגי התלמידים התאמת כח אדם לצרכי המסגרת החינוכית וצרכי התלמידים לקראת תחילת שנת הלימודים במהלך השנה מורות/גננות שילוב ומסגרות חינוך מיוחד צוות פ"ר מטפלים רגשיים ישיבות משותפות ריאיון כ"א קשר עם מסגרות החינוך איוש מערך התמיכה בהתאם למשאבים הניתנים ממשרד החינוך שביעות רצון כ"א הערכת הפנמת הידע באמצעות שינוי ההתנהגות התפקידית הקניית ידע חדש שינוי תפיסת תפקיד שיפור תרבות ההוראה והטיפול במסגרות החינוך מרץ – אפריל מורות/גננות שילוב תצפית על צרכי השדה הערכת הפער בין דרישות התפקיד של העובדים והכשרתם בפועל מיפוי צרכים בניית מערך השתלמויות והדרכת מורים תצפית על השינוי בהתנהגות התפקידית ובהישגי הלומדים עבודת צוות לצורך הובלת המדיניות, הקשבה, הערכה, הגדרת מטרות לשינוי שלוש פעמים בשנה שיחות אישיות שיחות קבוצתיות שיח עם מורים, מטפלים, מדריכים מרכזים


הורד את "ppt "תוכנית עבודה מ.ת.י. כ"ס שנת הלימודים תשס"ה מפקחת: גב' רונית וייס

מצגות קשורות


מודעות Google