המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

אנשים עם מוגבלות בישראל 2018 נתונים סטטיסטים נבחרים

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "אנשים עם מוגבלות בישראל 2018 נתונים סטטיסטים נבחרים"— תמליל מצגת:

1 אנשים עם מוגבלות בישראל 2018 נתונים סטטיסטים נבחרים
אנשים עם מוגבלות  בישראל 2018 נתונים סטטיסטים נבחרים היחידה לחקר מוגבלויות

2 תום אינהורן ליטל ברלב גבי אדמון-ריק
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

3 מקור הנתונים העיקרי: הסקר החברתי של הלמ"ס
מקור הנתונים העיקרי: הסקר החברתי של הלמ"ס סקר שנתי שנערך משנת 2002 אחת לשנה נאספים נתונים ממדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני 20 ומעלה) במדגם כ-8,000 נפש המתגוררים בקהילה מטרת הסקר: לברר את המצב החברתי והכלכלי של האוכלוסייה בישראל המצגת נסמכת על נתוני הסקר החברתי 2017 אין בסקר החברתי נתונים על ילדים. הנתונים לגביהם הושלמו ממקורות אחרים

4 שאלות הזיהוי של אנשים עם מוגבלות בסקר החברתי
האם יש לך בעיה בריאותית או פיזית כלשהי? הכוונה לבעיה הקיימת שישה חודשים או יותר. 1. כן 2. לא 3. לא ידוע / מסרב לענות האם בעיה זו מפריעה לך בפעולות יומיומיות? 1. מפריעה מאוד 2. מפריעה 3. לא כל כך מפריעה 4. בכלל לא מפריעה אדם עם מוגבלות = מי שהשיב כי יש לו בעיה, ושהבעיה מפריעה לו או מפריעה מאד אדם עם מוגבלות חמורה = השיב שהבעיה מפריעה מאוד אדם עם מוגבלות מתונה = הבעיה מפריעה

5 שכיחות המוגבלות

6 אומדן למספר ושיעור האנשים עם מוגבלות בישראל*
אומדן למספר ושיעור האנשים עם מוגבלות בישראל* בישראל כ-1,551,100 אנשים עם מוגבלות מתוך אוכלוסייה המונה 8,797,900 נפש 18% מהאוכלוסייה 21% מהאוכלוסייה הבוגרת (בני 20 ומעלה) *על סמך הסקר החברתי ובתוספת אומדנים לאוכלוסיות שאינן משתתפות בסקר החברתי (ילדים וצעירים מתחת לגיל 20, מתגוררים בפזורה, דיירי מוסדות)

7 מספר האנשים עם מוגבלות לפי גיל
אנשים עם מוגבלות בישראל, לפי קבוצות גיל, 2017 סה"כ כ- 1,551,100 אנשים

8 קבוצות גיל 249,800 ילדים עם מוגבלות*
ילדים מהווים 16% מהאנשים עם מוגבלות 9% מקבוצת הגיל 791,900 מבוגרים בגיל העבודה (18-16) עם מוגבלות אנשים בגיל העבודה מהווים 51% מהאנשים עם מוגבלות 17% מקבוצת הגיל 509,400 קשישים עם מוגבלות קשישים בני 65+ מהווים 33% מהאנשים עם מוגבלות 51% מקבוצת הגיל *האומדן חושב על סמך נאון, ד.; יפרח, א.; בייץ-מוראי, ש סקר ארצי על ילדים עם נכויות בישראל שלב 1: סינון. מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי, ג'וינט ישראל, ירושלים

9 אנשים עם מוגבלות חמורה ל-9% מהאוכלוסייה הבוגרת יש מוגבלות חמורה
279,000 אנשים בגיל העבודה (20-64) עם מוגבלות חמורה 6% מהאוכלוסייה בגיל העבודה 189,900 אנשים קשישים עם מוגבלות חמורה 20% מהאוכלוסייה בגיל 65 ומעלה מוגבלות חמורה = בעיה פיזית או בריאותית הנמשכת לפחות 6 חודשים, המפריעה מאד בפעולות יומיומיות

10 הערה מתודולוגית הסקר החברתי של הלמ"ס אינו כולל ילדים ובני נוער מתחת לגיל 20, דיירי מוסדות, ואנשים המתגוררים בישובים שאינם מוכרים הנתונים שהוצגו עד כה כללו אומדנים להשלמת האוכלוסיות שאינן נכללות בסקר החברתי מכאן ואילך הנתונים מתייחסים רק לאוכלוסיות הכלולות בסקר החברתי הנתונים לגבי ילדים במערכת החינוך מתבססים על נתוני משרד החינוך.

11 התפלגות אנשים עם מוגבלות 20+, לפי מידת המוגבלות, 2017 (אחוזים)
* נתוני הסקר החברתי בלבד, ללא תוספת אומדני קבוצות אוכלוסייה שאינן משתתפות בסקר החברתי

12 קשיי תפקוד בקרב אנשים עם מוגבלות בני 20+
קשיי תפקוד בקרב אנשים עם מוגבלות בני 20+ ל- 42% מהאנשים עם מוגבלות יש קושי רב בהליכה (כולל מי שאינם מסוגלים כלל ללכת) ל-13% מהם - קושי רב בזיכרון או ריכוז (כולל מי שאינם מסוגלים לכך כלל) ל-8% מהם - קושי רב בראיה (כולל עיוורים) ל-8% מהם - קושי רב בשמיעה (כולל חרשים) לגבי 49% מהאנשים עם מוגבלות - סוג הקושי התפקודי אינו כלול בקטגוריות הנ"ל בגילאי העבודה, ל-57% מהאנשים עם מוגבלות סוג הקושי התפקודי אינו כלול בקטגוריות הנ"ל

13 שיעור המוגבלות לפי קבוצות הגיל
בני 20+, לפי מידת המוגבלות ולפי קבוצות גיל, 2017 (באחוזים)

14 שיעור האנשים עם מוגבלות מתוך אוכלוסיית בני 65+, לפי חומרת המוגבלות, 2002-2017

15 שיעור המוגבלות עולה בהתאם לגיל
רק אצל 1.26% מהיילודים מתגלה לקות מולדת* 14% מקרב בני הם אנשים עם מוגבלות מתוכם ל-6% מוגבלות חמורה 57% מקרב בני 75+ הם אנשים עם מוגבלות מתוכם ל-27% מוגבלות חמורה * למ"ס, שנתון סטטיסטי הנתונים על בסיס דיווחי משרד הבריאות שנת 2012

16 שיעורי מוגבלות לפי מגדר
באוכלוסייה הבוגרת כולה ל-23% מהנשים יש מוגבלות, לעומת 20% מהגברים. בגיל העבודה, שיעור הגברים והנשים עם מוגבלות דומה: 16% מהגברים; 17% מהנשים מעל גיל 65, ל-51% מהנשים יש מוגבלות, לעומת 42% בלבד מן הגברים. הסבר אפשרי לכך הוא תוחלת החיים הגבוהה יותר של נשים.

17 שיעור המוגבלות לפי מגזר
בני 20+, לפי מידת המוגבלות ולפי מגזר, 2017 (באחוזים)

18 שיעורי מוגבלות לפי מגזר
שיעורי מוגבלות לפי מגזר שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה הבוגרת: 26% באוכלוסייה הערבית 21% באוכלוסייה היהודית הפער בין ערבים ליהודים גבוה במיוחד בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה: 12% באוכלוסייה הערבית 8% באוכלוסייה היהודית

19 שיעור אנשים עם מוגבלות מתוך האוכלוסייה הערבית, לפי חומרת המוגבלות, 2002-2017
* הסקר החברתי של 2002 לא הכיל משתנה "קבוצת אוכלוסייה". קבוצת הערבים נבנתה מתוך המשתנה "דת" כאיחוד של קבוצת המוסלמים, הנוצרים והדרוזים. החל מ-2003 מכיל הסקר החברתי משתנה "'קבוצת אוכלוסייה", המחולק לערבים וליהודים ואחרים.

20 חינוך והשכלה

21 ילדים עם מוגבלות במערכת החינוך – שילוב וחינוך מיוחד*
251 אלף תלמידים, שהם 11% מן התלמידים במערכת החינוך, למדו במערכת החינוך המיוחד בשנת הלימודים תשע"ח מבין הילדים בחינוך המיוחד: 56% משולבים פרטנית במערכת החינוך הרגילה 25% לומדים בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים 19% לומדים במסגרות של החינוך המיוחד *נתוני משרד החינוך

22 ב-2017 - 56% מילדי החינוך המיוחד משולבים
תלמידי החינוך המיוחד לפי סוגי מסגרות חינוך, שנים נבחרות, בכל שלבי החינוך – קדם יסודי, יסודי ועל-יסודי (באחוזים)

23 שיעור הילדים המוגדרים "בעלי צרכים מיוחדים" במערכת החינוך לאורך זמן
שיעור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מתוך כלל התלמידים במערכת החינוך, אחוזים, שנים נבחרות

24 ל-44% מהאנשים עם מוגבלות בגיל העבודה, אין תעודת בגרות
ל-44% מהאנשים עם מוגבלות בגיל העבודה, אין תעודת בגרות התעודה הגבוהה ביותר של בני 64-20, לפי מידת המוגבלות (באחוזים), 2017

25 רמת ההשכלה של אנשים עם מוגבלות
בקרב בני 65+ בקרב בני 20-64 השכלה תיכונית ומטה (ללא תעודת בגרות) : עם מוגבלות: 47% ללא מוגבלות:39% השכלה אקדמית עם מוגבלות: 25% ללא מוגבלות: 31% השכלה תיכונית ומטה (ללא תעודת בגרות) : עם מוגבלות: 44% ללא מוגבלות:26% השכלה אקדמית: עם מוגבלות: 22% ללא מוגבלות: 34%

26 תעסוקה

27 אחוז המועסקים בשנים נבחרות (2002-2017)*

28 שיעור האנשים העובדים במשרה חלקית
בני העובדים במשרה חלקית, מקרב המועסקים, לפי מידת המוגבלות, 2017 (באחוזים)

29 גובה ההכנסה בקרב אנשים עם מוגבלות
שכר נטו לחודש בקרב עובדים בני 64-20, לפי מידת המוגבלות, 2017 (באחוזים)

30 שיעורי ההכנסה שיעור העובדים בני המרוויחים פחות מ-5,000 ₪ ברוטו לחודש: עובדים עם מוגבלות 34% עובדים ללא מוגבלות 26% שיעור העובדים בני המרוויחים יותר מ-7,500 ₪ ברוטו לחודש: עובדים עם מוגבלות 33% עובדים ללא מוגבלות 46% פערי השכר מושפעים מהיקף המשרה ומגובה השכר.

31 מצב כלכלי

32 יכולת לכסות את ההוצאות החודשיות
דיווח על חוסר הצלחה לכסות הוצאות חודשיות למזון, לחשמל, לטלפון ולהוצאות נוספות, לפי מידת המוגבלות, 20-64, 2017 (באחוזים)

33 קשיים כלכליים שיעור האנשים המדווחים כי הם כלל אינם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות, 2017, בני 64-20: אנשים עם מוגבלות חמורה 19% אנשים עם מוגבלות מתונה13% אנשים ללא מוגבלות 5% שיעור האנשים המדווחים כי הם כלל אינם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות, 2017, בני 65+ (לא בתרשים): אנשים עם מוגבלות חמורה 8% אנשים עם מוגבלות מתונה 5% אנשים ללא מוגבלות 2% בני שוויתרו על תרופות בשל קשיים כלכליים (לא בתרשים): אנשים עם מוגבלות חמורה 26% אנשים עם מוגבלות מתונה 15% בני 65+ שוויתרו על תרופות בשל קשיים כלכליים (לא בתרשים): אנשים עם מוגבלות חמורה 17% אנשים עם מוגבלות מתונה 10%

34 תחושת עוני: "מאז גיל חמש עשרה - ועד היום, האם היו תקופות שבהן חשבת שאתה עני?"
דיווח על תחושת עוני לאורך החיים, לפי מידת המוגבלות, 20-64, 2017 (באחוזים)

35 עוני שיעור האנשים שהרגישו עניים לעיתים קרובות בני 64-20:
אנשים עם מוגבלות 22% אנשים ללא מוגבלות 10% שיעור האנשים שהרגישו עניים לעיתים קרובות בני 65+ (לא בתרשים): אנשים עם מוגבלות 17% אנשים ללא מוגבלות 7% בני המוותרים על ארוחה חמה בשל בעיה כלכלית (לפחות פעם ביומיים, לאורך 10 החודשים האחרונים) (לא בתרשים): עם מוגבלות 15% ללא מוגבלות 4% בני 65+ המוותרים על ארוחה חמה בשל בעיה כלכלית (לפחות פעם ביומיים, לאורך 10 החודשים האחרונים) (לא בתרשים): עם מוגבלות 8% ללא מוגבלות 1%~

36 סביבת מגורים

37 רמת שביעות רצון מסביבת המגורים
חוסר שביעות רצון (לא כל כך וכלל לא מרוצה) מאזור המגורים, לפי מידת המוגבלות, 20-64, 2017 (באחוזים) * מתוך משתמשי תחבורה ציבורית בלבד

38 תחושת ביטחון אישי תחושת הביטחון האישי באזור המגורים, לפי מידת המוגבלות, 20-64, 2017 (באחוזים)

39 חיי חברה

40 תחושת בדידות תחושת בדידות, לפי מידת המוגבלות, 20-64, 2017 (באחוזים)

41 בדידות בני 64-20 החשים בדידות לעיתים קרובות: אנשים עם מוגבלות 15%
אנשים ללא מוגבלות 3% בני שאינם חשים בדידות אף פעם או שחשים בדידות לעיתים רחוקות: אנשים עם מוגבלות 63% אנשים ללא מוגבלות 84% בני 65+ החשים בדידות לעיתים קרובות (לא בתרשים): אנשים עם מוגבלות 19% אנשים ללא מוגבלות 4%

42 שעת חירום אין אדם שניתן לסמוך עליו בעת מצוקה או משבר, לפי מידת המוגבלות, 20-64, שנים נבחרות (באחוזים)

43 בדידות בשעת משבר בני החשים כי אין להם על מי לסמוך בעת מצוקה או משבר: אנשים עם מוגבלות חמורה 16% אנשים עם מוגבלות מתונה 13% אנשים ללא מוגבלות 5% בני 65+ החשים כי אין להם על מי לסמוך בעת מצוקה או משבר (לא בתרשים): אנשים עם מוגבלות מתונה 10% אנשים ללא מוגבלות 7%

44 שימוש באינטרנט

45 שיעור השימוש באינטרנט השתמשו באינטרנט בשלושת החודשים האחרונים, באמצעות מחשב או טלפון נייד (שדה מחושב), בני 64-20, 2017 (באחוזים)

46 "בשלושת החודשים האחרונים, האם השתמשת באינטרנט לצורך ... ?"
שימוש באינטרנט בשלושת החודשים האחרונים, נושאים נבחרים, בני 64-20, 2017 (באחוזים)

47 נופש

48 נופש יצאו לנופש בארץ או בחו"ל בשנים-עשר החודשים האחרונים, 2017 (באחוזים)

49 התנדבות, מעורבות אזרחית ופוליטית
התנדבות, מעורבות אזרחית ופוליטית

50 "בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם עסקת בפעילות התנדבותית?"
עסקו בפעילות התנדבותית בשנים-עשר החודשים האחרונים, 2017 (באחוזים)

51 "בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם היית מעורב בחיים הציבוריים בדרכים הבאות...?"
מעורבות בחיים הציבוריים, לפי נושאים, בני 20-64, 2017 (באחוזים) * טעות הדגימה מעל 30%, אמינות האומדנים נמוכה. מומלץ לא להציג את הנתונים.

52 "האם להערכתך אתה יכול להשפיע על מדיניות הממשלה?"
השפעה על מדיניות הממשלה, בני 20-64, 2018 (באחוזים) * טעות הדגימה בקטגוריה "כן, במידה רבה" בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה מעל 30%, אמינות האומדנים נמוכה. מומלץ לא להציג את הנתונים.

53 שביעות רצון

54 "באופן כללי, האם אתה מרוצה מחייך?"
שביעות רצון כללית מהחיים, 2017 (באחוזים)

55 "בשנים הקרובות, האם אתה חושב שבהשוואה להיום החיים שלך...?"
הערכת חיים בעתיד, בני 20-64, 2018 (באחוזים)

56 "באופן כללי, האם אתה מרוצה ממצבך הכלכלי?"
שביעות רצון ממצב כלכלי, בני 20-64, 2017 (באחוזים)

57 "בשנים הקרובות, האם אתה חושב שבהשוואה להיום מצבך הכלכלי...?"
הערכת המצב הכלכלי בעתיד, בני 20-64, 2017 (באחוזים)

58 תודה היחידה לחקר מוגבלויות


הורד את "ppt "אנשים עם מוגבלות בישראל 2018 נתונים סטטיסטים נבחרים

מצגות קשורות


מודעות Google