המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

תפילה לאישה הטובלת במקווה אלוהי בורא היופי והצחות יוצר הגוף והנפש

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "תפילה לאישה הטובלת במקווה אלוהי בורא היופי והצחות יוצר הגוף והנפש"— תמליל מצגת:

1 תפילה לאישה הטובלת במקווה אלוהי בורא היופי והצחות יוצר הגוף והנפש
אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל טהרני על אפיקי מים משחני מור ולבונה חדש בי אור כזיו הלבנה. אלוהי, רחמי שנתת בי טהור הוא, תן בקרבי נשמה. ויהי ביתי שלום לפניך, ויהי תוכי רצוף אהבה. התפילה חוברה ע"י רות לזר, אישה מיוחדת שחיברה תפילות רבות לנשים לכל תחומי החיים. תפילה לליל הטבילה - נוסח מסורתי מאיטליה יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותיי אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב שתחנני שאתעבר הלילה הבאה לקראתי לשלום, מבעלי. והוולד הנוצר מהטבילה הזאת יהיה תלמיד חכם וירא שמים בסתר ומקיים מצוותיך חוקיך ומשפטיך לשמם. ריבונו של עולם, קבל נא את תפילתי ותשפיע במעיי נשמה זכה וטהורה ולא אתחלל חס ושלום בבנים שאינם הגונים והסר ממני כל מחשבה זרה ותציליני מיצר הרע לבל יסיחני לבלעי במחשבות רעות, ולבעלי תן בליבו מחשבה טובה, כשירצה להזדווג עמי כשהוא שמח וטוב לב והוא יהיה לחן ולחסד עמי כדי שנזכה אני ובעלי להוליד בן זך וטהור וטוב לב ויהיו כל עשתונותיי ומחשבותיי לטובה, כדי שאזכה שיתקבלו תפילותיי לפניך וימלאו משאלותיי. כי אל מלך יחיד ישר ונאמן אתה ומקבל תפילות ייצורך. וכן יהי רצון ונאמר אמן על שמך, על ימינך על תורתך על קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך יי צורי.

2 תפילה לאשה קודם ייחוד – הרב ד"ר רפאל מילדולה – שימש כרב ברבנות הספרדית באיטליה וכן באנגליה במאה ה- 16. יהי רצון מלפניך שתשרה שכניתך ביני ובין בעלי, ותייחד עלינו שמך הקדוש יו"ד ה"א. ותכניס בליבנו רוח טהרה וקדושה ותרחיק ממנו כל מחשבות והרהורים רעים. ותיתן לי נפש זכה וברה כיני ובין בעלי ולא נתן אנחנו שנינו את עינינו בשום אדם בעולם כי אם עיני בבעלי ועיני בעלי בי. ויהיה בעיני כאילו אין אדם טוב ויפה ובעל חן בעולם כמו בעלי. כדבר שנאמר שמעי בת וראי והטי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. וכן יהי בעיני בעלי כאילו אין אישה יפה ובעלת חן והגונה בעולם כמותי. ויהיו כל מחשבותיו בי ולא בשום בריה אחרת בעולם. כדבר שנאמר יפיפית מבני אדם הוצק חן שפתותיך. ונאמר ויתאו המלך יופייך ונאמר על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באשתו. ויהי רצון מלפניך יי האלוהים שיהיה זיווגינו עולה יפה. זווג הגון של אהבה ואחווה ושלום ורעות. זיווג כשר כדת משה ויהודית. זיווג הגון של יראת שמיים ויראת חטא. זיווג של בנים הגונים צדיקים ותמימים וישרים. זיווג של זרע קיימא. זיווג של ברכה כדבר שנאמר יי זכרנו יברך, יברך את בית ישראל. זיווג שיקויים בי הדבר שנאמר אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשולחנך. זיווג שיהיה שמח בי בעלי יותר מכל הטובות שיש לו בעולם. כדבר שנאמר בית והון נחלת אבות ומיי אישה משכלת. זיווג שלא יהי ביני ובין בעלי לעולם לא כעס ולא רוגז ולא קנאה ולא תחרות. אלא אהבה ואחווה שלום ורעות וענווה ורוח נמוכה וסבלנות. זיווג של אהבה צדקה גמילות חסדים ועשיית טובה לבריות. זיווג של זרע של קיימא בריא וטוב שלא יהיה בו ולא בשום אחד מאיבריו שום נזק ולא חסרון. לא פגע ולא נגע ולא מחלה ולא מדווה ולא כאב ולא צער ולא רפיון ולא כשלון. ולא יחסר טוב כל ימי חייו. זיווג שתמשיך עלינו בנשמתנו. ורוחנו ונפשנו וגפנו קדושה וטהרה, במחשבה בדיבור ובמעשה. זיווג כשר כדין ישראל קדושים. זיווג של הצלחה וברכה. ברכות שמיים מעל. ברכות תהום רובצת תחת. באכות שדים ורחם. זיווג של זרע קדוש וטהור. טוב ויפה מתוקן ומקובל. קטע נוסף שיש לומר אם האישה אומרת את התפילה הזו לפני הטבילה- וכן לשם יחוד קדושא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ליחדא שם יו"ד ה"א בשם ו"או ה"א הריני מוכנת ומזומנת לעשות טבילה כדת משה וישראל. יהי רצון מלפניך יי אלוהים שתטהרינו ותקדישינו ותשפיע עלינו רוח טהרה קדושה מאתך ותתרצה בנו ובמעשינו ותזכינו לעשות רצונך תמיד כל ימי חיינו ותברך אותנו מברכותיך כי אתה הוא מקור הברכות. ברוך יי לעולם אמן ואמן.


הורד את "ppt "תפילה לאישה הטובלת במקווה אלוהי בורא היופי והצחות יוצר הגוף והנפש

מצגות קשורות


מודעות Google