המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ככלי להערכת שווי החברה

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ככלי להערכת שווי החברה"— תמליל מצגת:

1 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ככלי להערכת שווי החברה
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ככלי להערכת שווי החברה

2 רווח נקי= הכנסות פחות הוצאות
הגדרות דו"ח רווח והפסד- מפרט את הכנסות החברה בניכוי הוצאות החברה ובסופו מתקבל הרווח הנקי של החברה לתקופה של שנה/רבעון. רווח נקי= הכנסות פחות הוצאות הנתונים של דו"ח רווח והפסד נאספים ממסמכים שונים שמתקבלים בפעילות השוטפת של העסק לדוגמא- חשבוניות מס.

3 תז"מ = תקבולים פחות תשלומים
הגדרות דו"ח תזרים מזומנים- מפרט את תנועת המזומנים היוצאים והנכנסים לעסק ואת יתרת המזומנים ברגע נתון. תז"מ = תקבולים פחות תשלומים מטרת הדו"ח- משקף לבעל העסק את המצב בו הוא נמצא בבנק. 2. לאפשר למשקיעים להעריך את יכולת החברה לייצר מזומנים, ולפרוע התחייבויות.

4 מבנה הדו"ח על תזרימי המזומנים
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת- סעיף זה מצביע על יכולתו של העסק לייצר כסף מזומן מהפעילות השוטפת של החברה. בסעיף זה נכללות הפעולות הקשורות לתפעול היומיומי של העסק, למשל הכספים שנכנסו לקופת העסק כתוצאה ממכירת שירותיו ומוצריו והכספים שהוציא העסק כתשלום לספקים, גביה מלקוחות,שכר לעובדים,ותשלומי מס. משקיעים רבים נעזרים בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת כדי להעריך את שוי החברה. במצגת זו נציג את הבעייתית בשיטה זו. 2. תזרים מזומנים מפעילות השקעה-תנועות בקופת המזומנים שנוצרו כתוצאה משינוי ברכושו הקבוע של העסק או בהשקעותיו. "רכוש קבוע" הוא לדוגמא השטח בו ממוקמים משרדי החברה, הציוד המשרדי שלו, מכונות הנדרשות לייצור ועוד. 3. תזרים מזומנים מפעילות מימון- שינויים בקופת המזומנים שנוצרו כתוצאה מקבלת או פירעון הלוואות ופעילויות מימוניות אחרות.

5 מקרים בהם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת אינו מעיד על מצב רווחיות העסק

6 מקרה 1- השפעת השינויים בפעילות החברה על ההון החוזר התפעולי
הון חוזר תפעולי- ההון הדרוש לחברה כדי לממן את פעילותה השוטפת. מתאר את מצב הנזילות של העסק בטווח הקצר. האשראי הניתן ללקוחות ולחייבים אחרים + עלות המלאי - האשראי אותו מקבלת החברה מספקים ונותני שירות ומזכאים אחרים = הון חוזר תפעולי

7 ההון החוזר התפעולי מייצר תהליך מעגלי:
כיצד עסק בתחילת דרכו או עסק המתכנן לצמוח יגייס מזומנים שיתחילו את התהליך המעגלי? הון בעלים- בעלי העסק מזרים מכספו הפרטי לעסק גיוס משקיע חיצוני הלוואות מגורמים פיננסיים- בנקים

8 מקרה 1- השפעת השינויים בפעילות החברה על ההון החוזר התפעולי
דוגמא- מנתוני החברה לשנת 2008 עולה כי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הינו 40 מליון ₪ נשמעת חברה מבטיחה, נכון?

9 מקרה 1- השפעת השינויים בפעילות החברה על ההון החוזר התפעולי
בואו נוסיף מספר נתונים על החברה: 2008 2007 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 40 הכנסות 180 360 רווח (הפסד) 12- 2-

10 מדוע לעסק מפסיד יכול להיות תז"מ חיובי?
כאשר העסק בתהליך האטה, היקף הפעילות שלו קטן ולכן אנו צריכם פחות כסף כדי להחזיק את העסק מבחינה תפעולית. כלומר, הדבר משפיע לטובה על תזרים המזומנים מפעילות שוטפת. ההון החוזר התפעולי יורד

11 מדוע לעסק מצליח יכול להיות תז"מ שלילי?
הדבר נכון גם בכיוון ההפוך- כאשר העסק בתהליך צמיחה, צרכיו גדלים כלומר, הדבר משפיע לרעה על תזרים המזומנים מפעילות שוטפת. ההון החוזר התפעולי גדל

12 מסקנה במקרים כאלה, בהם העסק צומח או מתכווץ, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת אינו מהווה מדד טוב להערכת שווי החברה.

13 מקרה 2- בעיית תזמון הגורם לבעיית התזמון- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מושפע מאוד מתהליך הגביה מלקוחות, מהיקף המלאי ומפירעון אשראי הספקים של הפירמה, כלומר מההון החוזר. הבעיה נוצרת כאשר המזומן שנכנס לעסק מלקוחות ומוצג בתזרים המזומנים,יכול להגיע לאט יותר או מהר יותר מהכסף שמשולם  לספקים, עובדים וכו'. התוצאה היא הטיה כלפי מעלה או מטה של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת. לדוגמא- בזמן רכישה גדולה יוצאים מזומנים רבים לספקים אך התקבולים ממכירות יכנסו רק בחודשים שלאחר מכן. דוגמא נוספת- דחיית תשלומים לספקים מאפשרת להטות את התזרים כלפי מעלה ולהציג נתונים חיוביים בטווח הקצר, אך כשנשלם בעתיד התזרים יהיה מוטה כלפי מטה.

14 מקרה 3-בעיית התאמת ההשקעה בציוד
הבעיה- התזרים מפעילות שוטפת אינו מציג את ההשקעה בציוד, ולכן אינו מעיד על צרכי העסק המלאים. הפתרון- אם אנו רוצים לדעת את התזרים שהעסק מייצר יש לערוך התאמה מסוימת שתבטא את הצורך בהשקעה ארוכת טווח. אחת השיטות היותר פופולאריות לעשות זאת היא: שיטת ה-DCF- תזרים מזומנים חופשי שיטה זו לוקחת בחשבון גם את התזרים מפעילות שוטפת וגם השקעות ברכוש קבוע ושינוי בהון החוזר התפעולי.

15 לסיכום עסק אשר מציג דו"ח רווח והפסד מצוין עם רווח גדול ופוטנציאל צמיחה עלול לקרוס בטווח הקצר בשל ניהול כושל של תזרים המזומנים. הסיבות לפער בין דו"ח רווח והפסד חיובי לעומת דו"ח תזרים מזומנים שלילי: הרווח הנקי אינו מספיק גבוה לכיסוי ההתחייבויות שאינן רשומות בדו"ח רווח והפסד. 2. בעיה בגביה-רישום תקבולים מהחייבים בדו"ח רווח והפסד למרות שטרם התקבלו.

16 לסיכום עסק מפסיד יכול להמשיך ולהתקיים אם יש לו יתרות מזומנים.
הסיבות לפער בין דו"ח רווח והפסד שלילי לעומת תזרים מזומנים חיובי: דחיית תשלומים לספקים בפועל לעומת רישום ההוצאה לספקים בדו"ח רווח והפסד. הזרמת כספים חיצונית שאינם קשורים להכנסות העסק-הלוואות הון בעלים וכו'. מסקנה- לא רק תהליך האטה בעסק יכול להביא לקריסתו אלא גם תהליך צמיחה שלא היתה הערכות מוקדמת לקראתו. הערכות להתמודדות עם תהליך צמיחה יכולה להיות באמצעות גיוס כספים או הגדלת האובליגו לצרכי הון חוזר.


הורד את "ppt "תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ככלי להערכת שווי החברה

מצגות קשורות


מודעות Google