המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

Trends in Periodic Table Properties

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "Trends in Periodic Table Properties"— תמליל מצגת:

1 Trends in Periodic Table Properties
מגמות בתכונות הטבלה המחזורית Trends in Periodic Table Properties מהם אלקטרוני ערכיות? The valence electrons determine the chemical properties of the elements. are the electrons in the outermost, highest energy level. are related to the group number of the element. Example: Phosphorus has 5 valence electrons. 5 valence electrons P Group 5A(15) 1s22s22p63s23p3

2 Groups and Valence Electrons
מספרי הקבוצות מציינים את מס' אלקטרוני הערכיות Groups and Valence Electrons All the elements in a group have the same number of valence electrons. Example: Elements in group 2A(2) have two (2) valence electrons. Be 2, 2 Mg 2, 8, 2 Ca 2, 8, 8, 2 Sr 2, 8, 18, 8, 2 4Be 12Mg 20Ca 38Sr שורה 2 - רמת אנרגיה 2 שורה 3 - רמת אנרגיה 3 שורה 4 - רמת אנרגיה 4 שורה 5 - רמת אנרגיה 5 Be 1s22s2 Mg 1s22s22p63s2 Ca [Ar]4s2 Sr [Kr]5s2 הצגה יותר מורכבת של אלקטרוני הערכיות:

3 Periodic Table and Valence Electrons
מספרי הקבוצות מציינים את מס' אלקטרוני הערכיות Periodic Table and Valence Electrons מס אלקטרוני ערכיות

4 מספרי הקבוצות מציינים את מס' אלקטרוני הערכיות
טבלה דומה Representative Elements Group Numbers H He Li Be Al C N O F Ne 2, ,2 2, , , , , ,8 Li Mg Ge Si P S Cl Ar 2,8,1 2,8,2 2,8,3 2,8,4 2,8,5 2,8,6 2,8,7 2,8,8 מס אלקטרוני ערכיות

5 תרגיל 1 Learning Check Identify the number of valence electrons for each of the following: 1. O A. 4 B. 6 C Al A. 13 B. 3 C Cl A. 2 B. 5 C. 7

6 פתרון תרגיל 1 Solution Identify the number of valence electrons for each of the following: 1. O B Al B Cl C. 7

7 תרגיל 2 Learning Check Identify the number of valence electrons for each of the following: 1. Calcium A. 1 B. 2 C Group 6A (16) A. 2 B. 4 C Tin A. 2 B. 4 C. 14

8 Solution פתרון תרגיל 2 Identify the number of valence electrons for each of the following: 1. Calcium B Group 6A (16) C Tin B. 4

9 תרגיל 3 Learning Check Identify the number of valence electrons for each of the following: 1. 1s22s22p63s23p1 2. 1s22s22p63s2 3. 1s22s22p5

10 פתרון תרגיל 3 Solution Identify the number of valence electrons for each of the following: 1. 1s22s22p63s23p1 3 2. 1s22s22p63s2 2 3. 1s22s22p5 7

11 Learning Check State the number of valence electrons for each.

12 Solution State the number of valence electrons for each. A. 2, 8, 5 5

13 Electron-Dot Symbols מבנה לואיס
מהו מבנה לואיס? An electron-dot symbol indicates valence electrons as dots around the symbol of the element. of Mg shows two valence electrons as single dots on the sides of the symbol Mg. מבני לואיס אפשריים למגנזיום

14 מבני לואיס של אטומים מקב' 1-8
The electron-dot symbols for Groups 1A (1) to 4A (14) use single dots: Groups 5A (15) to 7A (17) use pairs and single dots: כאשר יש 1-4 אלקטרוני ערכיות, הם מסודרים כנקודות בודדות סביב הסמל. כאשר יש מעל 4 אלקטרוני ערכיות, הם מתחילים להיות מסודרים בזוגות.

15 מבני לואיס של אטומים מקב' 2
In a group, all the electron-dot symbols have the same number of valence electrons (dots). Example: Atoms of elements in Group 2A (2) each have 2 valence electrons. Group 2A (2) · Be · · Mg · · Ca · · Sr · · Ba ·

16 תרגיל 4 Learning Check  1. X is the electron-dot symbol for A. Na B. K C. Al   2.  X  is the electron-dot symbol for A. B B. N C. P

17 Solution פתרון תרגיל 4  1. X is the electron-dot symbol for both
A. Na B. K   2.  X  is the electron-dot symbol for both B. N C. P

18 גודל אטומי Atomic size is described using the atomic radius.
is the distance from the nucleus to the valence electrons. increases going down a group. decreases going across a period from left to right. מהו רדיוס אטומי וכיצד נקבע? כללים חשובים:

19 הרדיוס האטומי עולה עם הירידה בטור, ויורד לאורך המחזור (משמאל לימין)

20 תמונה דומה (בלי הגוש האמצעי)

21

22 Atomic Radius Within A Group
דוגמא: הרדיוס האטומי בקב' 1 Atomic Radius Within A Group Atomic radius increases going down each group of representative elements.

23 Atomic Radius Across a Period
דוגמא: הרדיוס האטומי לאורך שורה 2 Atomic Radius Across a Period Going across a period left to right, an increase in number of protons increases attraction for valence electrons. atomic radius decreases.

24 Periodic Properties Atomic Size – determined by how far the outermost electrons are from the nucleus

25 תרגיל 5 Learning Check Select the element in each pair with the larger atomic radius. 1. Li or K 2. K or Br 3. P or Cl

26 Solution פתרון תרגיל 5 Select the element in each pair with the larger atomic radius. 1. K is larger than Li. 2. K is larger than Br. 3. P is larger than Cl.

27 אנרגיית יינון Ionization energy
is the energy it takes to remove a valence electron from an atom in the gaseous state. Na(g) + Energy (ionization) Na+(g) + e– decreases down a group increasing across the periodic table from left to right. מהי אנרגיית יינון וכיצד נקבעת? כללים חשובים:

28 Ionization Energy In a Group
דוגמא: אנרגיית היינון של אטומים בקב' 1 Ionization Energy In a Group Going up a group of representative elements, the distance decreases between nucleus and valence electrons. the ionization energy increases. 2s1 3s1 4s1

29 אנרגיות היינון לאורך שורה
Metals have lower ionization energies. Nonmetals have higher ionization energies.

30 Periodic Properties Ionization Energy - The amount of energy required to remove the outermost electron form an isolated neutral atom in the gaseous state.

31

32 אופי מתכתי של אטום The metallic character increases when an element can lose its valence electrons more easily, it increases down a group where electrons are easier to remove. decreases across the period because electrons are harder to remove.

33 אופי מתכתי של אטום כאשר אנרגיית היינון עולה משמאל לימין , האופי המתכתי יורד כאשר אנרגיית היינון יורדת מלמעלה למטה בקבוצה, האופי המתכתי עולה

34 Figure: 08-18 Title: Trends in Metallic Character II Caption: As you move down group 5A in the periodic table, metallic character increases. As you move across period 3 in the periodic table, metallic character decreases.

35 סיכום המגמות בטבלה המחזורית

36 Learning Check Select the element in each pair with the higher ionization energy. 1. Li or K 2. K or Br 3. P or Cl

37 Solution Select the element in each pair with the higher ionization energy. 1. Li is higher than K. 2. Br is higher than K. 3. Cl is higher than P.


הורד את "ppt "Trends in Periodic Table Properties

מצגות קשורות


מודעות Google